fortuneias

2022 - 2023

Arya V M

Rank 36

Shubham

Rank 41

Pratiksha Singh

Rank 52

Malini S

Rank 81

P K Sidharth Ramkumar

Rank 121

Meera P R

Rank 160

Joel Abraham

Rank 167

Malavika G Nair

Rank 172

Achyuth Ashok

Rank 190

Cibilu Pradeep

Rank 253

Febin Jose Thomas

Rank 254

Mahipal Singh

Rank 256

Sakshi Mishra

Rank 299

Ashni A L

Rank 328

Arshad Muhammed

Rank 350

Anjana Krishna VS

Rank 355

Arjun Unnikrishnan

Rank 375

Ananth Chandrasekhar

Rank 377

Vishnu Sasikumar

Rank 394

Anjit A Nayar

Rank 412

Anupama Anand

Rank 434

Ramshad KB

Rank 477

Anjitha Hubert

Rank 533

Devipriya Ajith

Rank 573

Marina Victor

Rank 585

Muhammed Afzel

Rank 599

Rishabh Yadav

Rank 643

Amal PV

Rank 661

Vishnu Raj

Rank 672

Ardra Asok

Rank 681

Nihala K Shereef

Rank 706

Ajith P

Rank 714

Akhila B S

Rank 760

Anjali Bhavana

Rank 763

Fathima Haris

Rank 774

Donepudi Vijay Babu

Rank 827

Kajal Raju

Rank 910

Sherin Shahana TK

Rank 913